Na elke finish volgt weer een nieuwe stap

Wat zijn de financiële consequenties van (langdurig) verzuim en welke invloed heeft de hoogte van het verzuim op de te betalen wettelijke ZW- en WGA-premies ? Hoe hoog is de WGA-instroom en hoe wordt deze berekend? Kortom, wat zijn de belangrijkste feiten en cijfers op het gebied van verzuimschade?

Weinig onderwerpen die zoveel discussies en emoties kunnen oproepen als ziekteverzuim. Standpunten en meningen over de oorzaken en de veroorzakers lopen sterk uiteen. Maar relevanter is de vraag of (de hoogte van) het verzuim een voldongen feit is of dat het is te beïnvloeden – en zo ja, hoe?

Weet u wat u als werkgever of professional precies moet doen bij verzuim? Wat zijn de (wettelijke) rechten en verplichtingen, wat mag van de werknemer worden verwacht en wat is bijvoorbeeld de rol van UWV en van de bedrijfsarts of de arbodienst? Hoe kan een loonsanctie van het UWV worden voorkomen?

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het stelsel van Sociale Verzekeringen drastisch gewijzigd. Met tal van maatregelen en met veel financiële prikkels bedoeld om het volume aan uitkeringen te beheersen en re-integratie te bevorderen. En ook recent zijn er tal van wetten ingevoerd of in voorbereiding.