Na elke finish volgt weer een nieuwe stap

Diensten en producten

Bent u geïnteresseerd in één of meer van onderstaande diensten en producten? Als u naar Contact gaat en daar uw gegevens invult, neem ik snel contact met u op voor een vrijblijvende afspraak bij u op locatie of per telefoon.

De hier genoemde trainingen zijn ontwikkeld op basis van regelmatige vragen van mijn klanten en relaties. Maar maatwerk is uiteraard ook mogelijk; ik pas de trainingen dan aan op basis van uw wensen en uw individuele situatie. De trainingen kunnen ‘in company’ worden gegeven voor een maximaal aantal van ca. 10-12 deelnemers. Grotere groepen zijn bespreekbaar.
De tarieven zijn gebaseerd op trainingen die ‘in company’ worden gegeven en zijn inclusief de kosten van voorbereiding, de gebruikte sheets en bijbehorende documentatie. Voor reistijd en reiskosten reken ik €0,50 per km. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Indien de trainingen extern worden gegeven kan ik u adviseren ten aanzien van een locatie die aan uw wensen voldoet.


Wet en Verzuim PROF

De training is geschikt voor functionarissen die zich professioneel bezighouden met personele aangelegenheden, bijvoorbeeld op hrm, financieel of juridisch gebied. De deelnemers hebben in de praktijk of via scholing al (enige) kennis van de wet- en regelgeving of de training Verzuim en Regelgeving START gevolgd.

Naast de wet- en regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop de verbetering poortwachter in de praktijk effectief kan worden uitgevoerd en daarmee de verzuimschade kan worden beperkt. Voorafgaand aan de training kunnen er praktijkervaringen worden ingebracht. In geanonimiseerd vorm (vanwege de privacy) zullen deze in de training worden verwerkt.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 • Loondoorbetaling en loonsancties
 • Verbetering poortwachter (regelgeving en praktijk)
 • ZW en WIA (WGA en IVA)
 • Indicatie verzuimkosten en premies ZW en WGA
 • No-riskpolis
 • Eigenrisicodragen ZW en WGA

Duur: 3 dagdelen (met tussenruimtes van 1-2 weken) Kosten: € 1.550


Wet en Verzuim BASIS

In de training komen alle onderwerpen aan de orde uit de training Wet en Verzuim PROF maar in een minder uitgebreide vorm.
Ook deze training is geschikt voor functionarissen die zich professioneel bezighouden met personele aangelegenheden, bijvoorbeeld op hrm, financieel of juridisch gebied en die in de praktijk of via scholing (bijvoorbeeld Wet en Verzuim START) al enige kennis hebben van de wet- en regelgeving rond verzuim.

De mogelijkheid om praktijkervaringen in te brengen is beperkt vanwege de beschikbare tijd. Op basis van uw situatie en uw wensen kan ik u adviseren welke training het beste bij u past.

Duur : 2 aaneensluitende dagdelen
Kosten : € 950


Wet en Verzuim START

Deze training is bedoeld voor degenen die geen of nauwelijks kennis hebben van de huidige wet- en regelgeving rond verzuim.
In vogelvlucht en op hoofdlijnen worden de belangrijkste verplichtingen en consequenties behandeld. Er is voldoende ruimte voor vragen en interactief deelnemen.

Duur : één dagdeel
Kosten : € 550


Training Verbetering Poortwachter

Voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met verzuimbeleid en verzuimbegeleiding. Is ook geschikt voor casemanagers, leidinggevenden en eigenaren van MKB-bedrijven. Er is voldoende ruimte voor uitwisseling van praktijkervaringen en discussie.

De training bestaat uit twee onderdelen.

 1. De formele wet- en regelgeving, de voorgeschreven processtappen en de verplichte rapportages.
 2. Aanbevelingen voor een effectieve aanpak van langdurig ziekteverzuim waarmee de verzuimschade wordt gereduceerd en loonsancties door UWV worden voorkomen.

Duur : één dagdeel
Kosten : € 550


Inspiratiesessie

U nodigt uw klanten en relaties uit voor een bijeenkomst om de laatste ontwikkelingen te bespreken of om uw dienstverlening of producten onder de aandacht te brengen. Of u gaat met uw staf de hei op.
U wilt zo’n bijeenkomst ‘aankleden’ met een spreker met een prikkelend verhaal met een onderwerp dat raakt aan het thema mens en arbeid. Ik stem mijn verhaal af op de relevantie en de interesse van de aanwezigen.

Kosten : € 375


Verzuimscan

Verzuim is te onderscheiden in onvermijdbaar en vermijdbaar (door u te beïnvloeden) verzuim. Maar is uw aanpak wel effectief? Hoe verhoudt uw verzuim zich ten opzichte van de benchmark (de Verbaannorm). Is er ruimte voor verbetering?
Aan de hand van een verzuimscan geef ik u antwoord op deze vragen. De scan bestaat uit:

 • één of meer interviews;
 • inventarisatie op basis van de verzuimregistratie;
 • analyse van enkele langdurig verzuimdossiers;
 • eventueel bijwonen van een sociaal-medisch teamoverleg.

U krijgt een rapportage met daarin mijn bevindingen en mogelijke verbeterpunten. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de scan. Indicatie : € 2.000 – € 2.500.


Ondersteuning bij verzuimaanpak

Op basis van de uitkomst van de verzuimscan kan ik ondersteuning op maat bieden om de verbeterpunten te implementeren.
Deze ondersteuning kan onder meer betrekking hebben op:

 • functioneren sociaal medisch teamoverleg;
 • optimaliseren samenwerking met arbodienst;
 • gesprekken bij frequent kort verzuim;
 • aanpak lang verzuim;
 • aanspreken op (verzuim)gedrag;
 • preventie

Advies individueel verzuimdossier

U heeft behoefte aan ondersteuning, advies, een second opinion of gewoon een ‘frisse blik’ van een deskundige bij een complex verzuimdossier. Heeft u alles gedaan wat u moet en kan doen? Wat zijn uw plichten en wat mag u van uw werknemer verwachten?
In mijn aanpak ga ik altijd uit van het gemeenschappelijke belang van werkgever en werknemer bij een oplossing van het probleem. Ik zoek met u via de kortste en meest kansrijke weg naar een (duurzame) oplossing. Dat u geen loonsanctie krijgt is niet mijn doel, maar is voor u daarbij mooi meegenomen.

Uurtarief : € 125


Advies marktconforme beloning

U wilt een tewerkstellingsvergunning hebben voor een werknemer van buiten de EU-lidstaten. Een van de eisen is dat deze werknemer een naar Nederlandse maatstaven marktconform salaris verdient, rekening houdend met de inhoud van de functie en de vereiste competenties. Mogelijk kan deze werknemer op grond van het geboden salaris als kennismigrant worden aangemerkt. Daarvoor geldt, onder meer afhankelijk van de leeftijd, een in de wet vastgelegd minimum salaris. Maar dat salaris moet dan wel marktconform zijn.
Wilt u, voordat u een aanvraag indient bij de IND, weten wat een marktconform salaris is? Of heeft u al een aanvraag ingediend maar heeft de IND negatief beslist omdat het door u geboden salaris als niet marktconform wordt beoordeeld? Ik kan u helpen met een advies of – bij een afwijzing door de IND – met een contra-expertise.

Uurtarief : € 125