Na elke finish volgt weer een nieuwe stap

Wetgeving

De verplichtingen van de werkgever (en werknemer) bij verzuim is in tal van wetten en lagere regelgeving te vinden. Hieronder een overzicht van de wet- en regelgeving met de meest relevante onderwerpen.

Burgerlijk wetboek (BW), boek 7

 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonbetaling bij ziekteverzuim
 • Re-integratieverplichtingen

Ziektewet (ZW)

 • Recht, hoogte en duur van de uitkering
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Sancties
 • No-riskpolis
 • Eigenrisicodragerschap ZW

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 • Recht op uitkering
 • Wachttijd
 • WGA-uitkering
 • IVA-uitkering
 • Verplichtingen werkgever en werknemer
 • Rol van het UWV
 • Voorzieningen om de re-integratie te bevorderen
 • Eigenrisicodragerschap WGA

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

In de WVP is vastgelegd dat andere wetten worden gewijzigd, zoals: BW, ZW en Wet WIA. De eisen ten aanzien van de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer zijn in de volgende lagere regelgeving vastgelegd.

 • Regelingen eerste en tweede ziektejaar
 • Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
 • Werkwijzer UWV

Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

 • Duur zwangerschapsverlof en uitkeringsrecht
 • Overige verlofregelingen, onder meer: geboorteverlof en ouderschapsverlof

Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV)

 • Fondsen werknemersverzekeringen, premies en uitkeringen van:
  • AOF (Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds)
  • Whk (Werkhervattingskas)
  • AWF (Algemeen werkloosheidsfonds
  • UFO (Uitvoeringsfonds voor de overheid)
  • Sectorfondsen
 • Eigenrisicodragerschap
 • Bijdragen in loonkosten

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Deze wet is per 1 januari 2006 opgevolgd door de Wet WIA en heeft alleen nog betrekking op personen met een lopende WAO-uitkering of van wie de WAO-rechten voor 1 januari 2016 zijn ontstaan.

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • Criteria arbeidsongeschiktheid
 • Uitkeringen
 • Ondersteuning bij re-integratie

Jongeren met een zogenaamd arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet.

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet. Deze al langer bestaande wet kent per 1 juli 2017 een aantal wijzigingen. Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:

 • de mogelijkheid voor de werknemer om een second opinion aan te vragen;
 • een andere (versterkte) rol voor de bedrijfsarts
 • minimumeisen waaraan een arbocontract moet voldoen

Participatiewet (PW)

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), (een deel van) de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW). De uitvoering is voor een belangrijk deel bij de gemeenten belegd. De wet regelt voorzieningen om het in dienst nemen van personen die onder de doelgroep vallen te bevorderen, zoals onder meer de loonkostensubsidie, scholing en opleiding en de no-riskpolis.